Rules only in Finnish.

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Herwannan Nykyaikain Teekkarein Animaatioiltamat, näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kerho. Kerho on perustettu 09.11.2005, ja kerhon virallinen kieli on suomi. Kerhon kotipaikka on Tampere. Kerhon nimestä voidaan käyttää epävirallisia lyhenteitä HeNTAi tai HNTA.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Kerhon tarkoituksena on yhdistää animaatiosta ja sarjakuvista, erityisesti japanilaisista sellaisista, kiinnostuneita Tampereen korkeakouluopiskelijoita sekä kehittää näille alan harrastusmahdollisuuksia ja osallistua kansalliseen ja kansainväliseen kulttuuriyhteistyöhön

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho voi: -tiedottaa kerhosta, sen tarkoituksesta ja toiminnasta, -järjestää opintomatkoja, kokouksia, illanviettoja, tapahtumia ja muuta vastaavaa toimintaa, -hoitaa kerhon sisäistä tiedotusta julkaisemalla tarvittaessa tiedotteita, lehteä tai muuta aineistoa, -osallistua kansallisten tai kansainvälisten alan yhteisöjen kanssa erilaisiin alan tapahtumiin.

Toimintansa tukemiseksi kerho voi kerätä jäseniltään liittymis-, vuosi- ja kannatusjäsenmaksun, ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, harjoittaa myynti- ja välitystoimintaa sekä järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia asianomaisilla luvilla.

Kerho ajaa jäsenistönsä etua yhteistyössä Tampereen oppilaitosten kanssa ja muiden yhdistysten tai kerhojen sekä oppilaitosten oppilaskuntien kanssa.

3§ Jäsenet ja maksut

Kerhon jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet, kunniajäsenet sekä kunniapuheenjohtajat. Kerho pitää jäsenistään jäsenluetteloa, josta ilmenee jäsenen koko nimi ja kotipaikka.

Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä kerhon toiminnasta kiinnostunut henkilö, jolla on opiskeluoikeus jossain Tampereen korkeakouluista ja on maksanut kerhon liittymismaksun.

Kerhon kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen kerhon toiminnasta kiinnostunut henkilö tai yhteisö maksamalla kerhon liittymismaksun.

Kerhon kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voi kerhon kokous kolmen neljäsosan (3/4) äänienemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut kerhon toiminnassa tai muuten merkittävästi edesauttanut sen pyrkimyksiä. Kuitenkin kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua ainoastaan henkilö, joka on toiminut kerhon puheenjohtajana. Esityksen kunniajäsenyydestä tai kunniapuheenjohtajuudesta tekee kerhon hallitus tai jäsenryhmä, jonka suuruus on vähintään viisi (5) jäsentä.

Liittymismaksun suuruudesta päättää kerhon syyskokous. Uudet varsinaiset ja kannatusjäsenet ovat kuluvalta kalenterivuodelta vuosimaksusta tai kannatusjäsenmaksusta vapautetut ja maksavat kerholle ainoastaan liittymismaksun.

Kerhon varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan kalenterivuosittain kerholle vuosimaksun. Kerhon kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan kerholle kalenterivuosittain kannatusjäsenmaksun. Kunniajäsenet ja -puheenjohtajat eivät ole velvollisia maksamaan kerhon liittymis-, vuosi- ja kannatusjäsenmaksuja.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Varsinainen jäsen voidaan katsoa eronneeksi kerhosta, jos hän ei ole maksanut kuluvan vuoden vuosimaksuaan toukokuun loppuun mennessä. Kannatusjäsenen voidaan katsoa eronneeksi kerhosta, jos hän ei ole maksanut kuluvan vuoden kannatusjäsenmaksuaan toukokuun loppuun mennessä. Opinto-oikeutensa päättyessä tulee kerhon varsinaisen jäsenen erota kerhosta.

Jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, ilmoittamalla asiasta kerhon kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Kerhon kokous voi erottaa jäsenen kerhosta, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on kerhoon liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään kerhossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kerhoa tai ei enää täytä laissa taikka kerhon säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jos kerhon jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan tahallisesti vaikeuttaa kerhon toimintaa tai kerhon edustajana tai kerhon järjestämässä tilaisuudessa aiheuttaa julkista pahennusta, voi hallitus kieltää jäseneltä osallistumisen kerhon järjestämiin tilaisuuksiin ja/tai kerhohuoneella olemiseen määräajaksi.

Tilanteessa, jossa jäsen eroaa kerhosta tai hänet erotetaan kerhosta, ei vuosimaksua ja/tai liittymismaksua palauteta jäsenelle ja jäsenen tulee maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on kerholle sekä luovuttaa kerholle kuuluva omaisuus.

5§ Kerhon kokoukset

Kerhon kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset. Kerhon kokoukset kutsuu koolle kerhon hallitus.

Kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokous pidetään loka-joulukuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 6. Vahvistetaan liittymismaksun, vuosimaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus.
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.
 8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kerho kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen mikäli kerhon hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yksi kymmenesosa (1/10) tai vähintään viisi (5) kerhon varsinaista jäsentä sitä kirjallisesti kerhon hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä hallitukselle.

6§ Koollekutsuminen

Kerhon hallituksen on ilmoitettava kerhon kokouksista vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta jäsenistön sähköpostitiedotteessa.

Kerhon kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

7§ Päätöksenteko

Kerhon kokouksissa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat jäsenvelvoitteensa suorittaneet kerhon varsinaiset jäsenet. Muilla jäsenillä on kokouksissa vain läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Ellei säännöissä toisin mainita, tulee kerhon kokouksen päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaalissa kuitenkin arpa.

Äänestyksessä käytettäköön avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnä olevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä. Käytettäessä suljettua äänestystä puheenjohtaja asettakoon äänestysohjeet kaikkien nähtäville tai antakoon vastaavat äänestysohjeet suullisesti. Äänestysohjeiden vastaisesti merkityt äänet ovat hylättyjä.

Jos on useita päätösehdotuksia, noudatetaan kokouksen puheenjohtajan päättämää soveltuvaa äänestysjärjestystä. Kokouksen puheenjohtaja antaa täsmentävät ohjeet ennen äänestyksen suorittamista.

Milloin vaaleissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen välillä.

Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon: äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät ole saapuneet kokoukseen, jotka eivät ole halunneet äänestää, tai joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa, eikä äänestyslippuja, joissa on äänestetty “tyhjää” tai jotka on hylätty.

8§ Hallitus

Kerhon toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdesta seitsemään (2-7) muuta jäsentä, joiden tulee olla kerhon varsinaisia jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan sekä nimeää hallituksen muiden jäsenten tehtävät.

Hallituksen tehtävänä on:

 • johtaa kerhon toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta,
 • valmistella kerhon kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset,
 • laatia ehdotus toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi,
 • kutsua kerhon kokoukset koolle ja päättää muista asioista, joita ei ole määrätty kerhon kokouksen päätettäväksi.

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous pitää kutsua koolle myös, jos vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta vaatii. Tavasta, jolla kokoukset kutsutaan koolle, päättää hallitus.

Hallitus on päätösvaltainen, kun se on hallituksen päättämällä tavalla kokoon kutsuttu ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja on läsnä hallituksen kokouksessa.

9§ Kerhon nimen kirjoittaminen

Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, ja rahastonhoitaja, kukin erikseen. Hallitus voi erityistä tarkoitusta varten myöntää nimenkirjoitusoikeuden kerhon varsinaiselle jäsenelle.

10§ Toimihenkilöt

Kerhon kokous tai hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia tai toimihenkilöitä, kuitenkin enintään oman toimikautensa ajaksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös kerhon ulkopuolinen henkilö. Kerhon kokous tai hallitus voi antaa toimikuntien ja -henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä..

Perustellusta syystä kerhon kokous tai kerhon hallitus voi vapauttaa toimihenkilön tai -kunnan tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tai toimikunnan tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kerhon hallitus ei voi kumota kerhon kokouksen toimikuntia ja -henkilöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä eikä vapauttaa tehtävistään kerhon kokouksen asettamaa toimihenkilöä tai – kuntaa.

11§ Tilikausi ja toimintakertomus

Kerhon toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Kerhon hallintoa ja taloutta valvoo yksi (1) toiminnantarkastaja tai hänen estyneensä ollessaan yksi (1) varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

Kerhon kirjanpitoasiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajan tarkastettavaksi viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta ja muutenkin toiminnantarkastajan sitä pyytäessä. Toiminnantarkastajan tulee toimittaa asiakirjat ja toiminnantarkastuskertomus kerhon hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

Jos tilinpäätöksen vahvistamisesta päätetään kerhon kokouksessa, tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen tätä kokousta.

Tilintarkastuskertomus on luovutettava kerhon hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi.

12§ Kerhon tunnukset ja merkit

Kerhon tunnuksista ja merkeistä päättää kerhon kokous.

13§ Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3⁄4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kerhon kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai viisi (5) kerhon varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa kerhon kokouksessa.

14§ Kerhon purkautuminen

Kerho katsotaan purkautuneeksi, jollei kahteen (2) vuoteen ole ollut kerhon kokouksia, vaikka edellytykset niiden pitämiselle olisivat olleet olemassa. Niinikään kerho purkautuu, jos kerho tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkautumisesitys on mainittava kokouskutsussa.

Kerhon purkauduttua siirtyvät sen varat ja omaisuus Tampereen ylioppilaskunnan (TREY) käytettäväksi Tampereen ylioppilaskunnan piirissä toimivien harrastejärjestöjen toiminnan tukemiseen tai näiden sääntöjen 2§ mukaiseen tarkoitukseen. Mikäli Tampereen ylioppilaskuntaa ei ole tai se on sulautunut toiseen oikeushenkilöön, luovutetaan kerhon varat 2§ mukaiseen tarkoitukseen jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen tavalla.

15§ Voimaantulo

Nämä säännöt astuvat voimaan 14.11.2019